Podmínky nájemní smlouvy půjčovny

1. Nájemce pronajímatel uzavírají nájemní smlouvu na zapůjčení předmětu nájmu ( viz.čl.3. nájemní smlouvy ), za dohodnuté nájemné. Denní nájemné za kalendářní den, včetně dne převzetí. Ceny za nájemné jsou bez DPH – dle aktuálního stavu. Pronajímatel, vystaví daňový doklad s příslušnou sazbou daně.

2. Pronajímatel předává nájemci předmět nájmu, po předchozím přezkoušení a údržbě čistý, kompletní, provozuschopný bez závad elektrické ruční nářadí a elektrické spotřebiče prošly kontrolou a revizí dle platné ČSN. Nájemce podpisem potvrzuje, že předmět nájmu mu byl řádně předveden v chodu, vyzkoušeny všechny funkce a vysvětleny ( v souladu s provozními podmínkami a návodem k obsluze ) správné postupy užití.

3. Nájemce se podpisem zavazuje k tomu, že předmět nájmu bude užívat pouze pro práce, pro které je určen. Dále prohlašuje, že je zdravotně způsobilý k užívání předmětu nájmu a že bude dodržovat předpisy BOZP a používat osobní ochranné prostředky. Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu třetí osobě. V případech, kdy z provozních důvodů bude s předmětem nájmu pracovat spolupracovník nájemce, je nájemce povinen zajistit proškolení a seznámení pracovníka se všemi povinnostmi, vyplývajícími z nájemní smlouvy, zejména z čl. 8. této smlouvy.

4. Nájemce je povinen vrátit pronajatá elektrická zařízení, která podléhají pravidelným revizím ve smyslu ČSN nejpozději po třech měsících, nebo zajistit provedení revize oprávněnou osobou a tuto skutečnost pronajímateli písemně doložit při vrácení nářadí.

5. Nájemce je povinen chránit předmět nájmu před poškozením a ztrátou. Aby nedošlo k poškození stroje, provádí nájemce běžnou denní údržbu. To znamená zejména vyčištění stroje, poslechovou a vizuální kontrolu, kontrolu a vyčištění filtrů, kontrolu těsnosti palivové soustavy, kontrolu stavu olejových náplní, napnutí klínových řemenů, dotažení šroubových spojů, apod.

6. V případě zjištění závady nebo nadměrného opotřebení, které neodpovídá běžnému opotřebení, uvědomí nájemce neprodleně pronajímatele a předmět nájmu odstaví, případně vrátí pronajímateli k odbornému posouzení. Neohlášením závady v počátečním stádiu s důsledkem následných vyšších škod, opravňuje pronajímatele k vyúčtování všech nákladů spojených s takovouto opravou na vrub nájemce. Závady, způsobené neodborným zacházením, nebo nedodržením technických podmínek, např. přetěžováním, nepromazáním kluzných ploch, nesprávným přemísťováním, špatným palivem, nedodržování pravidelných kontrol atd., budou vždy odstraněny na náklad nájemce, včetně nájemného, účtovaného až do finančního vyrovnání škody s pronajímatelem. Nájemce se zavazuje toto nájemné platit.

7. Nájemce je povinen zabezpečit předmět nájmu v době nečinnosti v uzamčeném a jinak střeženém objektu. V případě ztráty je nájemce povinen tuto skutečnost ohlásit pronajímateli. Dále je povinen neprodleně uhradit pronajímateli částku, uvedenou v nájemní smlouvě v článku . v kolonce "cena za ztrátu", v plné výši. Do doby úhrady této částky je pronajímatel oprávněn účtovat nájemné. Nájemce se zavazuje toto nájemné platit. Nájemce potvrzuje, že místo jeho pracoviště je pojištěno proti ztrátě a živelným pohromám.

8. Pronajímatel má právo, v případě neplnění závazků ze strany nájemce ( např. neplacení faktur, nedodržování kontrol apod. ) jednostranně vypovědět smlouvu a nájemce je povinen neprodleně vrátit předmět nájmu pronajímateli.

9. Nájemce se zavazuje vrátit předmět nájmu ve vyčištěném stavu, kompletní, včetně příslušenství. Nedodržení tohoto ustanovení ze strany nájemce opravňuje pronajímatele k účtování nájemného až do doby splnění tohoto závazku, nebo k vyčíslení škody a jejímu vyúčtování. Běžná částka za vyčištění, účtovaná pronajímateli, se podle velikosti a složitosti pohybuje od 200,- do 1.000,- Kč.

10. Překročením smluvené nájemní doby se nájemce vystavuje, kromě sankcí v této smlouvě uvedených i nebezpečí podání trestního oznámení a spáchání trestného činu "neoprávněného užívání cizí věci", podle § 249 trestního zákona.

11. Smluvní vztahy výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Veškeré změny a dodatky této smlouvy jsou platné pouze na základě dohody obou smluvních stran a to výhradně písemně.

12. Nájemce uvedený v nájemní smlouvě potvrzuje seznámení a souhlasí s výše uvedenými podmínkami.